Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/globalec/public_html/lib/connect_class.php on line 206
Икономиката на Индия , индикатори | TheGlobalEconomy.com

Индия Икономически индикатори

Основни икономически индикатори
Икономически растеж: темп на изменение на реалния БВП
Брутен вътрешен продукт в милиарди щатски долари
Gross Domestic Product, billions of 2010 U.S. dollars
БВП на глава от населението по Паритет на покупателната способност
БВП на глава от населението, по постоянни цени от 2005 година, в щатски долари
Индекс на човешкото развитие (0-1)
Инфлация: процентно изменение на Индекса на потребителските цени
Капиталови инвестиции като процент от БВП
Капиталови инвестиции, млрд. щатски долари
Потребление на домакинствата като процент от БВП
Потребление на домакинствата, млрд. щатски долари
Savings as percent of GDP
Спестявания, млрд. щатски долари
External debt, percent of Gross National Income
Government spending as percent of GDP
Държавни разходи, млрд. щатски долари
Държавен дълг като процент от БВП
Добавена стойност в индустрията като процент от БВП
Добавена стойност в производствения сектор като процент от БВП
Добавена стойност в сектора на услугите като процент от БВП
Добавена стойност в индустрията, млрд. щатски долари
Добавена стойност в производството, млрд. щатски долари
Services value added, billion USD
Международни транзакции
Валутен курс: единици местна валута за щатски долар
Условия за търговия, базова година = 2000
Exports of goods and services as percent of GDP
Износ на стоки и услуги, млрд. щатски долари
Exports of goods and services, annual growth
Imports of goods and services as percent of GDP
Внос на стоки и услуги, млрд. щатски долари
Foreign Direct Investment, percent of GDP
Преки чуждестранни инвестиции, млрд. щатски долари
Нетен приток на портфейлни инвестиции в акции
Current account balance as percent of GDP
Баланс на текущата сметка, млрд. щатски долари
Trade balance as percent of GDP
Търговски баланс, млрд. щатски долари
Foreign exchange reserves including gold, billion USD
Remittances, million USD
Индекс на конкурентоспособността на Световния икономически форум
Индекс на инвестиционното доверие на A.T. Kearney
Пазар на труда
Unemployment rate
Unemployment rate for females
Unemployment rate for males
Youth unemployment, ages 15-24
Коефициент на икономическа активност
Labor force, percent female
Коефициент на икономическа активност при жените
Коефициент на икономическа активност при мъжете
Зависимо население като процент от населението в трудоспособна възраст
Транспорт и инфраструктура
Internet users, per 100 people
Интернет абонати
Fixed broadband internet subscribers per 100 people
Абонати на мобилни телефони, в милиони
Абонати на мобилни телефони, на 100 души
Самолетни пътници на местните авиокомпании
Железопътни линии, обща дължина в километри
Обем на стоките превозвани чрез железопътен транспорт
Пътници в железопътния транспорт
Брой на 20-футовите контейнери преминаващи през пристанищата
Продажба на автомобили с търговско предназначение, брой на година
Продажба на леки автомобили, брой на година
Енергетика и околна среда
Цени на бензина, в щатски долари за литър
Цени на дизеловото гориво, в щатски долари за литър
Потребление на енергия на човек от населението
Алтернативна и ядрена енергия, процент от общото енергийно потребление
Потребление на енергия на $1000 от БВП
Емисии на въглероден двуокис (CO2), хиляди тонове
Емисии на въглероден двуокис (СО2) на глава от населението
Внос на енергия като процент от общото енергийно потребление
GDP per unit of energy used
Доходи от природни ресурси, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от нефт, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от природен газ, процент от БВП
Достъп до електричество, процент от населението
Финансова система
ATM machines per 100,000 adults
Иновации
Иновационен индекс
Разходи за научноизследователска и развойна дейност, процент от БВП
Износ на информационни технологии, процент от общия износ на стоки
Високотехнологичен износ
Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти
Патентни заявки от резиденти
Данъци
Ставка на корпоративния данък
Ставка на данъка върху доходите на физическите лица
Ставка на косвените данъци
Данъчни приходи, процент от БВП
Данъчна ставка, процент от търговските печалби
Време за данъчна подготовка, в часове
Брой на данъците плащани от бизнеса
Данъци върху стоките и услугите, процент от общия размер на приходите
Данъци върху международната търговия, процент от общия размер на приходите
Income, profits, and capital gains taxes: percent of revenue
Държавно управление и политическа система
Индекс на върховенството на закона (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на ефективността на държавната администрация (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Контрол върху корупцията (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на качеството на правителствените регулации (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на гласността и отчетността (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на политическата стабилност (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на възприятията за корупция, 100=няма корупция
Индекс на политическите права, 7 (слаб) - 1 (силен)
Индекс на гражданските свободи, 7 (слаб) - 1 (силен)
Women in parliament, percent
Икономическа свобода
Индекс на имуществените права (0-100)
Индекс на свободата от корупция (0-100)
Индекс на данъчната свобода (0-100)
Индекс на бизнес свободата (0-100)
Индекс на свободата на труда (0-100)
Индекс на парична свобода (0-100)
Индекс на търговската свобода (0-100)
Индекс на инвестиционната свобода (0-100)
Индекс на финансовата свобода (0-100)
Икономическа свобода, общ индекс (0-100)
Здравеопазване
Разходи за здравеопазване на глава от населението
Разходи за здравеопазване като процент от БВП
Очаквана продължителност на живота, в години
Брой на ражданията на 1000 души годишно
Смъртност, на 1000 души
Коефициент на плодовитост, брой раждания на една жена
Cases of Tuberculosis per 100,000 people
Percent rural population with access to drinking water
Percent urban population with access to drinking water
Образование
Публични разходи за образование, процент от БВП
Public spending on education, percent of public spending
Равнище на грамотност
Равнище на грамотност при жените от 15 до 24 години
Равнище на грамотност при мъжете от 15 до 24 години
Равнище на грамотност при младежите от 15 до 24 години
Съотношение ученици/учители в началните училища
Дял на завършилите начално образование
Възраст за започване на начално образование
Съотношение момичета/момчета в началните училища
Съотношение момичета/момчета в средно-образователните училища
Съотношение мъже/жени в следгимназиалното образование
Записани в преучилищно образование, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в начални училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в средно-образователни училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в следгимназиално образование, процент от всички подходящи за прием младежи
Глобализация
Индекс на глобализацията (0-100)
Индекс на икономическата глобализация (0-100)
Индекс на политическата глобализация (0-100)
Индекс на социалната глобализация (0-100)
Държавен риск
Краткосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Дългосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Риск при специални транзакции (1=нисък,7=висок)
Трансферен риск (1=нисък,7=висок)
Риск от принудително отчуждаване (1=нисък,7=висок)
Военен риск (1=нисък,7=висок)
Индустрия: Нефт, въглища и електроенергия
Нефтени резерви, млрд. барели
Производство на нефт в хиляди барели на ден
Производство на бензин в хиляди барели на ден
Производство на авиационно гориво в хиляди барели на ден
Производство на втечнени нефтени газове (LPG) в хиляди барели на ден
Потребление на нефт, хиляди барели на ден
Потребление на бензин, хиляди барели на ден
Потребление на авиационно гориво, хиляди барели на ден
Потребление на втечнени нефтени газове (LPG), хиляди барели на ден
Производство на въглища, хил. американски тона
Потребление на въглища, хил. американски тона
Внос на въглища, хил. американски тона
Износ на въглища, хил. американски тона
Производство на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на ядрена енергия, млрд. киловатчаса
Производство на водноелектрическа енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на електроенергия, млрд. киловатчаса
Капацитет на производството на електроенергия, млн. киловата
Внос на електроенергия, млрд. киловатчаса
Износ на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Престъпност
Брой на затворниците на 100 000 души
Убийства на 100 000 души
Отвличания на 100 000 души
Обири на 100 000 души
Кражби на 100 000 души
Религии
Будистите като процент от общото население
Християните като процент от общото население
Хора изповядващи индуизъм като процент от населението
Мюсюлманите като процент от общото население
Източноправославните християни като процент от общото население
Християните протестанти като процент от общото население
Християните католици като процент от общото население
Мюсюлманите сунити като процент от общото население
Мюсюлманите шиити като процент от общото население
Други индикатори
Население, в милиони
Percent urban population
Разходи за стартиране на бизнес, процент от дохода на глава от населението
Брой на документите необходими за експортна дейност
Брой на документите необходими за внос на стоки
Военни разходи, милони щатски долари
Военни разходи, процент от БВП