Монако Икономически индикатори

Основни икономически индикатори
Икономически растеж: темп на изменение на реалния БВП
Gross Domestic Product, billions of U.S. dollars
Брутен Вътрешен Продукт, милиарди Щатски долари
GDP per capita, constant 2010 dollars
Транспорт и инфраструктура
Internet users, per 100 people
Broadband internet subscribers
Fixed broadband internet subscribers per 100 people
Mobile phone subscribers, in millions
Mobile phone subscribers, per 100 people
Airline passengers of domestically owned airlines
Енергетика и околна среда
Цени на бензина, в щатски долари за литър
Цени на дизеловото гориво, в щатски долари за литър
Приходи минус производствени разходи от нефт, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от природен газ, процент от БВП
Достъп до електричество, процент от населението
Иновации
Разходи за научноизследователска и развойна дейност, процент от БВП
Патентни заявки от резиденти
Държавно управление и политическа система
Rule of law index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Voice and accountability index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Political stability index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Political rights index, 7 (weak) - 1 (strong)
Civil liberties index, 7 (weak) - 1 (strong)
Women in parliament, percent
Здравеопазване
Разходи за здравеопазване на глава от населението
Разходи за здравеопазване като процент от БВП
Брой на ражданията на 1000 души годишно
Смъртност, на 1000 души
Cases of Tuberculosis per 100,000 people
Percent urban population with access to drinking water
Образование
Публични разходи за образование, процент от БВП
Public spending on education, percent of public spending
Съотношение ученици/учители в началните училища
Възраст за започване на начално образование
Глобализация
Индекс на политическата глобализация (0-100)
Индекс на социалната глобализация (0-100)
Държавен риск
Краткосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Дългосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Риск при специални транзакции (1=нисък,7=висок)
Трансферен риск (1=нисък,7=висок)
Риск от принудително отчуждаване (1=нисък,7=висок)
Военен риск (1=нисък,7=висок)
Престъпност
Брой на затворниците на 100 000 души
Убийства на 100 000 души
Отвличания на 100 000 души
Обири на 100 000 души
Кражби на 100 000 души
Други индикатори
Население, в милиони
Percent urban population