Русия Икономически индикатори

Основни икономически индикатори
Икономически растеж: темп на изменение на реалния БВП
Брутен вътрешен продукт в милиарди щатски долари
Брутен вътрешен продукт, по постоянни цени от 2000 година в млрд. щатски долари
БВП на глава от населението по Паритет на покупателната способност
БВП на глава от населението, по постоянни цени от 2005 година, в щатски долари
Индекс на човешкото развитие (0-1)
Инфлация: процентно изменение на Индекса на потребителските цени
Капиталови инвестиции като процент от БВП
Капиталови инвестиции, млрд. щатски долари
Потребление на домакинствата като процент от БВП
Потребление на домакинствата, млрд. щатски долари
Спестявания като процент от БВП
Спестявания, млрд. щатски долари
Външен дълг, процент от Брутния национален доход
Government spending as percent of GDP
Държавни разходи, млрд. щатски долари
Държавен дълг като процент от БВП
Добавена стойност в индустрията като процент от БВП
Добавена стойност в производствения сектор като процент от БВП
Добавена стойност в сектора на услугите като процент от БВП
Добавена стойност в индустрията, млрд. щатски долари
Добавена стойност в производството, млрд. щатски долари
Services value added, billion USD
Международни транзакции
Валутен курс: единици местна валута за щатски долар
Условия за търговия, базова година = 2000
Exports of goods and services as percent of GDP
Износ на стоки и услуги, млрд. щатски долари
Износ на стоки и услуги, годишен растеж
Imports of goods and services as percent of GDP
Внос на стоки и услуги, млрд. щатски долари
Foreign Direct Investment, percent of GDP
Преки чуждестранни инвестиции, млрд. щатски долари
Нетен приток на портфейлни инвестиции в акции
Current account balance as percent of GDP
Баланс на текущата сметка, млрд. щатски долари
Търговски баланс като процент от БВП
Търговски баланс, млрд. щатски долари
Международни валутни резерви, включително злато, млрд. щатски долари
Remittances, million USD
Индекс на конкурентоспособността на Световния икономически форум
Индекс на инвестиционното доверие на A.T. Kearney
Пазар на труда
Коефициент на безработица
Коефициент на безработица при жените
Коефициент на безработица при мъжете
Младежка безработица, 15-24-годишна възраст
Лица безработни за повече от една година, процент от всички безработни
Коефициент на икономическа активност
Работна сила: Процент на жените
Коефициент на икономическа активност при жените
Коефициент на икономическа активност при мъжете
Зависимо население като процент от населението в трудоспособна възраст
Транспорт и инфраструктура
Internet users, per 100 people
Интернет абонати
Процент на хората с абонамент за достъп до интернет
Абонати на мобилни телефони, в милиони
Абонати на мобилни телефони, на 100 души
Самолетни пътници на местните авиокомпании
Железопътни линии, обща дължина в километри
Обем на стоките превозвани чрез железопътен транспорт
Пътници в железопътния транспорт
Брой на 20-футовите контейнери преминаващи през пристанищата
Продажба на леки автомобили, брой на година
Енергетика и околна среда
Цени на бензина, в щатски долари за литър
Цени на дизеловото гориво, в щатски долари за литър
Потребление на енергия на човек от населението
Алтернативна и ядрена енергия, процент от общото енергийно потребление
Потребление на енергия на $1000 от БВП
Емисии на въглероден двуокис (CO2), хиляди тонове
Емисии на въглероден двуокис (СО2) на глава от населението
Внос на енергия като процент от общото енергийно потребление
GDP per unit of energy used
Доходи от природни ресурси, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от нефт, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от природен газ, процент от БВП
Достъп до електричество, процент от населението
Финансова система
Банкомати на 100 000 пълнолетни лица
Иновации
Иновационен индекс
Разходи за научноизследователска и развойна дейност, процент от БВП
Износ на информационни технологии, процент от общия износ на стоки
Високотехнологичен износ
Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти
Патентни заявки от резиденти
Данъци
Ставка на корпоративния данък
Ставка на данъка върху доходите на физическите лица
Ставка на косвените данъци
Данъчни приходи, процент от БВП
Данъчна ставка, процент от търговските печалби
Време за данъчна подготовка, в часове
Брой на данъците плащани от бизнеса
Данъци върху стоките и услугите, процент от общия размер на приходите
Данъци върху международната търговия, процент от общия размер на приходите
Income, profits, and capital gains taxes: percent of revenue
Държавно управление и политическа система
Индекс на върховенството на закона (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на ефективността на държавната администрация (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Контрол върху корупцията (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на качеството на правителствените регулации (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на гласността и отчетността (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на политическата стабилност (-2,5 слаб; 2,5 силен)
Индекс на възприятията за корупция, 100=няма корупция
Индекс на политическите права, 7 (слаб) - 1 (силен)
Индекс на гражданските свободи, 7 (слаб) - 1 (силен)
Жени в парламента, процент
Икономическа свобода
Индекс на имуществените права (0-100)
Индекс на свободата от корупция (0-100)
Индекс на данъчната свобода (0-100)
Индекс на бизнес свободата (0-100)
Индекс на свободата на труда (0-100)
Индекс на парична свобода (0-100)
Индекс на търговската свобода (0-100)
Индекс на инвестиционната свобода (0-100)
Индекс на финансовата свобода (0-100)
Икономическа свобода, общ индекс (0-100)
Здравеопазване
Разходи за здравеопазване на глава от населението
Разходи за здравеопазване като процент от БВП
Очаквана продължителност на живота, в години
Брой на ражданията на 1000 души годишно
Смъртност, на 1000 души
Коефициент на плодовитост, брой раждания на една жена
Случаи на туберкулоза на 100 000 души
Процент на селското население с достъп до питейна вода
Процент на градското население с достъп до питейна вода
Образование
Публични разходи за образование, процент от БВП
Публични разходи за образование, процент от държавните разходи
Равнище на грамотност
Равнище на грамотност при жените от 15 до 24 години
Равнище на грамотност при мъжете от 15 до 24 години
Равнище на грамотност при младежите от 15 до 24 години
Съотношение ученици/учители в началните училища
Дял на завършилите начално образование
Възраст за започване на начално образование
Съотношение момичета/момчета в началните училища
Съотношение момичета/момчета в средно-образователните училища
Съотношение мъже/жени в следгимназиалното образование
Записани в преучилищно образование, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в начални училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в средно-образователни училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в следгимназиално образование, процент от всички подходящи за прием младежи
Глобализация
Индекс на глобализацията (0-100)
Индекс на икономическата глобализация (0-100)
Индекс на политическата глобализация (0-100)
Индекс на социалната глобализация (0-100)
Държавен риск
Краткосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Дългосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Риск при специални транзакции (1=нисък,7=висок)
Трансферен риск (1=нисък,7=висок)
Риск от принудително отчуждаване (1=нисък,7=висок)
Военен риск (1=нисък,7=висок)
Индустрия: Нефт, въглища и електроенергия
Нефтени резерви, млрд. барели
Производство на нефт в хиляди барели на ден
Производство на бензин в хиляди барели на ден
Производство на авиационно гориво в хиляди барели на ден
Производство на втечнени нефтени газове (LPG) в хиляди барели на ден
Потребление на нефт, хиляди барели на ден
Потребление на бензин, хиляди барели на ден
Потребление на авиационно гориво, хиляди барели на ден
Потребление на втечнени нефтени газове (LPG), хиляди барели на ден
Производство на въглища, хил. американски тона
Потребление на въглища, хил. американски тона
Внос на въглища, хил. американски тона
Износ на въглища, хил. американски тона
Производство на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на ядрена енергия, млрд. киловатчаса
Производство на водноелектрическа енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на електроенергия, млрд. киловатчаса
Капацитет на производството на електроенергия, млн. киловата
Внос на електроенергия, млрд. киловатчаса
Износ на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Престъпност
Брой на затворниците на 100 000 души
Убийства на 100 000 души
Отвличания на 100 000 души
Обири на 100 000 души
Кражби на 100 000 души
Религии
Християните като процент от общото население
Хора изповядващи юдаизма като процент от населението
Мюсюлманите като процент от общото население
Източноправославните християни като процент от общото население
Християните протестанти като процент от общото население
Нерелигиозните хора като процент от общото население
Други индикатори
Население, в милиони
Процент на градското население
Разходи за стартиране на бизнес, процент от дохода на глава от населението
Брой на документите необходими за експортна дейност
Брой на документите необходими за внос на стоки
Военни разходи, милони щатски долари
Военни разходи, процент от БВП