Корея, Реп. Икономически индикатори

Основни икономически индикатори
Economic growth: the rate of change of real GDP
Gross Domestic Product, billions of U.S. dollars
Gross Domestic Product, billions of 2010 U.S. dollars
GDP per capita, Purchasing Power Parity
GDP per capita, constant 2010 dollars
Human Development Index (0 - 1)
Inflation: percent change in the Consumer Price Index
Capital investment as percent of GDP
Капиталови инвестиции, млрд. щатски долари
Household consumption as percent of GDP
Household consumption, billion USD
Savings as percent of GDP
Спестявания, млрд. щатски долари
Government spending as percent of GDP
Държавни разходи, млрд. щатски долари
Government debt as percent of GDP
Value added by industry as percent of GDP
Value added by the manufacturing sector as percent of GDP
Value added in the services sector as percent of GDP
Industry value added, billion USD
Manufacturing value added, billion USD
Services value added, billion USD
Международни транзакции
Exchange rate: local currency units per U.S. dollar
Terms of trade, base year = 2000
Exports of goods and services as percent of GDP
Exports of goods and services, billion USD
Exports of goods and services, annual growth
Imports of goods and services as percent of GDP
Imports of goods and services, billion USD
Foreign Direct Investment, percent of GDP
Foreign Direct Investment, billion USD
Net portfolio equity inflows
Current account balance as percent of GDP
Current account balance, billion USD
Trade balance as percent of GDP
Trade balance, billion USD
Foreign exchange reserves including gold, billion USD
Remittances, million USD
Индекс на конкурентоспособността на Световния икономически форум
FDI Confidence Index from A.T. Kearney (0-3)
Пазар на труда
Unemployment rate
Unemployment rate for females
Unemployment rate for males
Youth unemployment, ages 15-24
Labor force participation rate
Labor force, percent female
Female labor force participation rate
Male labor force participation rate
Зависимо население като процент от населението в трудоспособна възраст
Транспорт и инфраструктура
Internet users, per 100 people
Broadband internet subscribers
Fixed broadband internet subscribers per 100 people
Mobile phone subscribers, in millions
Mobile phone subscribers, per 100 people
Airline passengers of domestically owned airlines
Railroad lines, total length in km
Volume of goods transported by railways
Railway passengers
Брой на 20-футовите контейнери преминаващи през пристанищата
Продажба на автомобили с търговско предназначение, брой на година
Продажба на леки автомобили, брой на година
Енергетика и околна среда
Цени на бензина, в щатски долари за литър
Цени на дизеловото гориво, в щатски долари за литър
Потребление на енергия на човек от населението
Алтернативна и ядрена енергия, процент от общото енергийно потребление
Потребление на енергия на $1000 от БВП
Емисии на въглероден двуокис (CO2), хиляди тонове
Емисии на въглероден двуокис (СО2) на глава от населението
Внос на енергия като процент от общото енергийно потребление
GDP per unit of energy used
Доходи от природни ресурси, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от нефт, процент от БВП
Приходи минус производствени разходи от природен газ, процент от БВП
Достъп до електричество, процент от населението
Финансова система
ATM machines per 100,000 adults
Иновации
Иновационен индекс
Разходи за научноизследователска и развойна дейност, процент от БВП
Износ на информационни технологии, процент от общия износ на стоки
Високотехнологичен износ
Високотехнологичен износ, процент от износа на промишлени продукти
Патентни заявки от резиденти
Данъци
Ставка на корпоративния данък
Ставка на данъка върху доходите на физическите лица
Ставка на косвените данъци
Данъчни приходи, процент от БВП
Данъчна ставка, процент от търговските печалби
Време за данъчна подготовка, в часове
Брой на данъците плащани от бизнеса
Данъци върху стоките и услугите, процент от общия размер на приходите
Данъци върху международната търговия, процент от общия размер на приходите
Income, profits, and capital gains taxes: percent of revenue
Държавно управление и политическа система
Rule of law index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Government effectiveness index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Control of corruption (-2.5 weak; 2.5 strong)
Regulatory quality index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Voice and accountability index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Political stability index (-2.5 weak; 2.5 strong)
Corruption Perceptions Index, 100 = no corruption
Political rights index, 7 (weak) - 1 (strong)
Civil liberties index, 7 (weak) - 1 (strong)
Women in parliament, percent
Икономическа свобода
Индекс на имуществените права (0-100)
Индекс на свободата от корупция (0-100)
Индекс на данъчната свобода (0-100)
Индекс на бизнес свободата (0-100)
Индекс на свободата на труда (0-100)
Индекс на парична свобода (0-100)
Индекс на търговската свобода (0-100)
Индекс на инвестиционната свобода (0-100)
Индекс на финансовата свобода (0-100)
Икономическа свобода, общ индекс (0-100)
Здравеопазване
Разходи за здравеопазване на глава от населението
Разходи за здравеопазване като процент от БВП
Очаквана продължителност на живота, в години
Брой на ражданията на 1000 души годишно
Смъртност, на 1000 души
Коефициент на плодовитост, брой раждания на една жена
Cases of Tuberculosis per 100,000 people
Percent rural population with access to drinking water
Percent urban population with access to drinking water
Образование
Публични разходи за образование, процент от БВП
Съотношение ученици/учители в началните училища
Дял на завършилите начално образование
Възраст за започване на начално образование
Съотношение момичета/момчета в началните училища
Съотношение момичета/момчета в средно-образователните училища
Съотношение мъже/жени в следгимназиалното образование
Записани в преучилищно образование, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в начални училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в средно-образователни училища, процент от всички подходящи за прием деца
Записани в следгимназиално образование, процент от всички подходящи за прием младежи
Глобализация
Индекс на глобализацията (0-100)
Индекс на икономическата глобализация (0-100)
Индекс на политическата глобализация (0-100)
Индекс на социалната глобализация (0-100)
Държавен риск
Краткосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Дългосрочен политически риск (1=нисък,7=висок)
Риск при специални транзакции (1=нисък,7=висок)
Трансферен риск (1=нисък,7=висок)
Риск от принудително отчуждаване (1=нисък,7=висок)
Военен риск (1=нисък,7=висок)
Индустрия: Нефт, въглища и електроенергия
Производство на нефт в хиляди барели на ден
Производство на бензин в хиляди барели на ден
Производство на авиационно гориво в хиляди барели на ден
Производство на втечнени нефтени газове (LPG) в хиляди барели на ден
Потребление на нефт, хиляди барели на ден
Gasoline consumption, thousand barrels per day
Потребление на авиационно гориво, хиляди барели на ден
Потребление на втечнени нефтени газове (LPG), хиляди барели на ден
Производство на въглища, хил. американски тона
Потребление на въглища, хил. американски тона
Внос на въглища, хил. американски тона
Износ на въглища, хил. американски тона
Производство на електроенергия, млрд. киловатчаса
Производство на ядрена енергия, млрд. киловатчаса
Производство на водноелектрическа енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на електроенергия, млрд. киловатчаса
Капацитет на производството на електроенергия, млн. киловата
Производство на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Потребление на възобновяема енергия, млрд. киловатчаса
Престъпност
Брой на затворниците на 100 000 души
Убийства на 100 000 души
Отвличания на 100 000 души
Обири на 100 000 души
Кражби на 100 000 души
Религии
Будистите като процент от общото население
Християните като процент от общото население
Християните протестанти като процент от общото население
Християните католици като процент от общото население
Нерелигиозните хора като процент от общото население
Други индикатори
Population size, in millions
Percent urban population
The cost of starting a business, % of income per capita
Брой на документите необходими за експортна дейност
Брой на документите необходими за внос на стоки
Военни разходи, милони щатски долари
Военни разходи, процент от БВП